Pathfinders

Pathfinders är ett TIA (tidiga insatser för asylsökande) projekt finansierat av länsstyrelsen i Kalmar län. Projektet är ett integrationsprojekt som vänder sig till asylsökande över 18 år som definierar sig som HBTQI personer och/eller asylsökande med psykisk eller fysisk funktionsvariation eller annat upplevt faktiskt annorlundaskap.

Insatsen syftar till att främja hälsa hos asylsökande HBTQI personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller annat upplevt annorlundaskap. Insatsen kommer även syfta till att ge förutsättningar inför en eventuellt framtida etablering hos målgruppen genom att erbjuda en mötesplats där man kan få samhälls– och arbetsmarknadsinformation samt skapa kontakter. Inom verksamheten arbetas för att bryta deltagarnas isolering och skapa tillhörighet i en grupp samt att erbjuda redskap för att skapa ett liv på egna villkor. Barn och Unga i Sverige planerar att ha en organiserad träffpunktsverksamhet varannan vecka i Kalmar. Vi kommer dela upp insatsen i tre delar. Dels en del som träffar asylsökande som lider av psykisk ohälsa. Vi kommer också jobba förberedande med gruppen som kommer behöva återvända till sina hemländer eller får uppehållstillstånd i Sverige. Detta kommer vi göra genom att gå igenom viktiga saker som kan vara nyttiga att ha med sig när man återvänder eller får uppehållstillstånd i Sverige, exempelvis hur man försörjer sig eller hur man skapar saker som man kan sälja och på så vis få en inkomst eller dylikt. Vi kommer också jobba för att skapa ett nätverk och försöka komma i kontakt med lokala organisationer som kan möta upp så att mottagandet blir ordnat. Vi ser det som viktigt eftersom målgruppen ofta helt eller delvis saknar nätverk i sina hemländer och det var länge sedan de var där, därför kan det vara svårt att återvända. Det kan därför ha en lugnande effekt att ha någon som möter upp en.
Många har vistats många år i Sverige och lärt sig mycket och skaffat sig färdigheter som kan göra dem bättre rustade när de återvänder varför vi vill fokusera på individens egen förmåga och bygga vidare på den omvärldskunskap som de redan förvärvat, och ge dem de verktyg som stärker deras självkänsla och känsla av att kunna åstadkomma något av egen kraft. Här kan det handla om datorkunskaper, kunskaper om föreningar och organisationer samt företag, men också direkta hantverks färdigheter som att mecka, laga, lära sig om livsmedel, att laga mat och bak och så vidare. Även HLR (hjärt- och lungräddning) kan komma att beröras. 

Den andra delen i insatsen handlar om samhällsinformation för asylsökande som nyligen kommit till Sverige eller asylsökande som beviljats uppehållstillstånd. Där kommer vi gå igenom viktig samhällsinformation om hur det svenska samhället fungerar kring demokrati, fri- och rättigheter etc. Vi kommer också beröra olika viktiga ämnen som enligt oss är avgörande för vår målgrupp att ha koll på. Exempel på ämnen som vi kommer beröra är samtyckeslagen, HBTQI, sexualkunskap, hur/när söker man vård, hur söker man jobb, hur åker man buss/tåg. Vi avhandlar ämnet  HIV/AIDS prevention och smittspridning samt diverse olika sjukdomar, detta med mycket mer. 


Vi kommer också erbjuda våra deltagare individuellt stöd med vägledning och ibland skriver vi även intyg om personens deltagande i vårt projekt och dess sexuella läggning. 

Projektet är baserat i Kalmar, men vi är ambulerande och kan således även dyka upp på andra orter i länet där målgruppen befinner sig.   

Projektet har planerad start 2021-06-01.  Projektet planeras pågå fram till 2022-02-28. Har du frågor om vårt projekt eller vill du delta i projektet, kontakta nedan:

Alexander Finstad Projektledare
alexander.finstad@bus.nu
070-495 29 93 

  
© Copyright www.bus.nu